Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Regler och villkor

Allmänna villkor :

Allmänna villkor för användning av Lycamobile SIM-kort och flerfunktionell kuponger

1. Definitioner

1.1 Godtagbar Användningspolicy: Denna policy reglerar Kundens användning av Produkter och Tjänster, enligt krav från Lycamobile eller teleoperatören inom något Nätverk som ger tillgång till Tjänsterna.
1.2 Avtal: Dessa allmänna villkor, Handboken som medföljer SIM-kortet, Godtagbara Användningspolicyer samt de Tariffer som ibland publiceras av Lycamobile, inklusive eventuella specialerbjudanden. Ett Avtal anses vara slutet mellan en Kund och Lycamobile när Kunden, beroende på vilket som inträffar först, registrerar sig, aktiverar ett Konto eller använder våra Påfyllningstjänster eller Tjänster. Vi ger tillgång till Nätverket så snart vi kan så att vi kan börja leverera våra Tjänster.
1.3 Kund: Varje person, företag eller partnerskap som registrerar sig eller aktiverar ett Konto hos Lycamobile. I dessa allmänna villkor kallas Kunden ibland “du”.
1.4 Lycamobiles Kundtjänst: Kundtjänstavdelningen som Kunden kan kontakta för samtliga frågor om Lycamobiles Tjänster, genom att ringa 3332 från en Lycamobile eller +46 7349 73737 från en annan telefon.
1.5 Lycamobile: Lycamobile Europe Limited, 3rd Floor, Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London E14 9SG, Storbritannien.
1.6 Lycamobile Tjänst eller Tjänst: Den Tjänst som gör det möjligt för Kunden att använda Nätverket för direkt transport av teletrafik från mobila användare, till och från Nätverkets anslutningspunkter, till andra nätverks anslutningspunkter.
1.7 Lycamobile SIM-kort eller SIM-kort: Ett förbetalt kort som är föraktiverat och innehåller en mikroprocessor som ger tillgång till Tjänsterna.
1.8 Lycamobile Flerfunktionell kupong: En multifunktionell kupong (i fysiskt eller elektroniskt format) som innehåller en kod som gör det möjligt för Kunden att lösa in det nominella värdet mot ett antal produkter, t.ex. samtalstid på mobilen.
1.9 Nätverk: Nätverket för trådlös telekommunikation.
1.10 Produkter: Lycamobile SIM-kort och Lycamobile Flerfunktionell kupong samt andra produkter som tillhandahålls av Lycamobile, inklusive reklamprodukter.
1.11 Roamingtjänster: De mobiltelefontjänster som används när man reser till länder utanför Sverige.

2.TJÄNSTER OCH FÖRPLIKTELSER

2.1 Lycamobile är endast skyldig att tillhandahålla de resurser som behövs för att upprätthålla de Lycamobile-tjänster som ligger inom Lycamobiles kontroll. Lycamobile avgör således vilka tekniska resurser som är nödvändiga för att ge tillgång till de Tjänster som under optimala förhållanden ligger inom Lycamobiles kontroll.
2.2 Mobiltelefoni är en form av trådlös kommunikation som sker via överföring av radio-och signalfrekvenser. Detta innebär att överföringen kan störas av åtskilliga externa källor och problem inom byggnader, vegetation eller terräng. Lycamobile kan därför inte alltid garantera en utmärkt och felfri överföring (både i fråga om faktisk tillgång och kvaliteten på Tjänsterna) på alla platser.
2.3 Kvaliteten på Lycamobiles Tjänster beror också på kvaliteten på den mobila handenhet som Kunden använder. Lycamobile har inte någon kontroll eller något inflytande över kvaliteten på mobila handenheter eller deras kompatibilitet.
2.4 Tjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick” och Lycamobile utfärdar inga garantier avseende Tjänsterna och garanterar framför allt inte att Tjänsterna är av tillfredsställande kvalitet eller att de är lämpliga för ett specifikt ändamål, passande, tillförlitliga, korrekta, fullständiga, säkra eller felfria.
2.5 Det kan hända att Nätverket och Tjänsterna vid vissa tillfällen är otillgängliga på grund av nödvändig uppgradering, modifiering, underhåll eller andra nödvändiga åtgärder som rör Nätverket eller Tjänsterna. Tjänsterna kan vid sådana tillfällen vara tillfälligt otillgängliga även om Lycamobile stävar efter att minimera eventuella otillgänglighetsperioder. Lycamobile påtar sig inget ansvar för sådana eventuella otillgänglighetsperioder.
2.6 Lycamobile tillhandahåller Roamingtjänster. På grund av arten av dessa Tjänster kan Lycamobile emellertid inte garantera tillgänglighet eller kvaliteten på de Tjänster som använder sådana Roamingtjänster.
2.7 PUK-kod (personlig upplåsningskod) medföljer Lycamobiles SIM-kort. Användningsinstruktionerna för dessa koder kan ändras för att återspegla ny teknololgi och beskrivs i “bruksanvisningen” till mobiltelefonen. Kunden ska vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte yppa sin PUK-kod. Kunden är ansvarig för skadlig eller felaktig användning till följd av avsiktlig, slumpartad eller oavsiktlig kommunikation av dessa koder eller överföring av Kundens SIM-kort.
2.8 Lycamobile kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster eller olägenheter för Kunden på grund av eventuella åtgärder som genomförs av en distributör eller återförsäljare, inklusive bedrägeri och svek och/eller utebliven betalning. I sådana fall bör Kunden kontakta distributören och/eller återförsäljaren som Kunden köpte SIM-kortet och/eller Flerfunktionell kupongen ifrån och begära återbetalning.
2.9 Premium-SMS och premium-samtal är uttryckligen undantagna från Tjänsterna.
2.10 Samtalstarifferna för användning av Tjänsterna framgår av våra affisher, vilka ibland kan komma att ändras, och/eller hemsidan www.lycamobile.se
2.11 Lycamobile förbehåller sig rätten att övervaka och spela in meddelanden som skickas med hjälp av företagets Tjänster i syfte att förbättra Tjänsterna, säkerställa efterlevnaden av Lycamobiles riktlinjer samt statliga, reglerande eller rättsliga myndigheters regler eller för att upptäcka/förhindra brottslig verksamhet.
2.12 Lycamobile kopplar av princip inte avsiktligt ifrån några samtal, under förutsättning att det finns tillgänglig kredit för samtalet. Det kan dock hända att samtal kopplas av på grund av omständigheter som ligger utanför Lycamobiles kontroll, t.ex. force majeure,operatörens fel, tekniska fel eller den mänskliga faktorn.
2.13 Kunder informeras härmed om den potentiella risken med att använda en mobiltelefon när man kör motorfordon. Lycamobile hålls inte ansvarig för skador som uppstår på grund av en olycka som orsakats av mobiltelefonanvändning i trafiken.
2.14 Kunder informeras härmed om de eventuella störningar som en mobiltelefon kan orsaka med avseende på vissa typer av känslig utrustning, såsom medicinska apparater, flygplan etc. Det är därför viktigt att strikt följa anvisningarna som ges av de personer som har ansvar för sådan utrustning. Lycamobile hålls inte ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa dessa instruktioner.
2.15 Lycamobile förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan förvarning), för att begränsa eller förhindra åtkomst till vissa webbplatser och tjänster över dess nätverk, inklusive Voice over Internet Protocol (“VoIP”) tjänster. När vi beslutar att begränsa eller förhindra åtkomst enligt denna punkt, kan du få ett meddelande om att webbplatsen eller tjänsten är “inte tillgänglig”.

3. SIM-KORTET

3.1 Lycamobiles SIM-kort ska sättas in i en kompatibel mobil handenhet.
3.2 Lycamobiles SIM-kort utgör Lycamobiles exklusiva egendom. Kunden måste förvara SIM-kortet på ett säkert ställe och se till att inte på något sätt missbruka kortet. Lycamobile ersätter endast ett SIM-kort om det visar sig vara defekt på grund av ett tillverknings- eller designfel. Lycamobile kan, efter eget gottfinnande, ta ut en avgift för ersättning av SIM-kort om Lycamobile skäligen anser att Kunden är ansvarig för missbruk, skada eller förlust av det ursprungliga SIM-kortet. Lycamobile förbehåller sig dessutom rätten att när som helst återkalla ett Lycamobile SIM-kort. Det är Kundens ansvar att informera Lycamobile om eventuella skador på ett SIM-kort som har inhandlats av Kunden.
3.3 Alla Lycamobile SIM-kort med noll (0) saldo är föraktiverade under en 7 dagars period. Om det inte laddas på ett paket eller en top up inom dessa 7 dagar kommer SIM-kortet automatiskt avaktiveras och återanvändas.
3.4 Om ett Lycamobile SIM-kort inte har använts för att göra utgående samtal eller skicka SMS på tre (3) månader (“giltighetsperioden”) kommer SIM-kortet att spärras för att förhindra att Kunden gör ytterligare utgående samtal eller skickar fler SMS.
3.5 Kunden kommer att ha en (1) månad på sig för att fylla på sitt SIM-kort. Om Kunden fyller på kortet inom 1 månad och sedan använder Tjänsten kommer den gamla krediten, som tidigare spärrats i enlighet med punkt 3.3, att återinrättas och Kunden kommer då att kunna ringa och ta emot samtal och skicka SMS som vanligt.
3.6 Om Kunden inte fyller på SIM-kortet inom en (1) månad efter “giltighetsperioden” kommer Kunden att förlora: a) all outnyttjad kredit, b) sitt specifika telefonnummer permanent och Kundens anslutning till Lycamobiles SIM-kort kommer i så fall att permanent stängas av.
3.7 Samtliga mobilnummer som inte haft några utgående samtal eller någon SMS aktivitet på fyra månader återanvänds omedelbart efter 4 månader, eventuellt utan att kunden meddelas.

4. Flerfunktionell kupong

4.1 Kunden betalar för användningen av Tjänsterna genom att fylla på sitt SIM-kort konto. Detta görs genom att inhandla Lycamobile Flerfunktionell kuponger och sätta in kredit på SIM-kort kontot.
4.2 Kunden kan fylla på sitt Lycamobile SIM-kort genom att använda en Lycamobile Flerfunktionell kupong när som helst efter registreringen, inklusive under någon giltighetstid.
4.3 Om Kunden fyller på sitt SIM-kort innan giltighetsperiodens utgång, eller inom en (1) månad efter giltighetsperiodens utgång, kommer den eventuellt oanvända krediten, som finns när Kunden fyller på kortet, att läggas till krediten på Lycamobiles Flerfunktionell kupong.
4.4 Varje gång Kunden fyller på sitt Lycamobile SIM-kort under giltighetstiden kommer giltighetstiden att förlängas med ytterligare tre (3) månader, i enlighet med ovanstående villkor.
4.5 Om Kunden har använt en Lycamobile Flerfunktionell kupong för att fylla på krediten på sitt SIM-kort kan denna kredit endast användas i samband med Tjänsterna och Kunden erhåller ingen kontant återbetalning för eventuellt utestående kredit som kvarstår på Kundens konto vid någon tidpunkt, inklusive om Kunden underlåter att använda Tjänsterna under giltighetstiden och Avtalet sägs upp.
4.6 Kundens förskottsbetalningar via en Lycamobile Flerfunktionell kupong kommer inte att betalas tillbaka av Lycamobile. Ränta på kredit kommer heller inte att betalas för något Kundkonto. Varje gång Kunden (eller någon annan som använder Kundens mobila handenhet) använder Tjänsterna kommer påfyllningen att reduceras i enlighet med de samtalstariffer som gäller för kommunikationen i fråga.
4.7 Lycamobile förbehåller sig rätten att tillhandahålla Lycamobile Flerfunktionell kuponger som multifunktionella kreditkuponger vilka (eventuellt) kan lösas in mot ett flertal Tjänster, inklusive samtalstid för Lycamobile mobiltelefonservice.
4.8 Från den 5 augusti 2014 kommer eventuell ny kredit att löpa ut nittio (90) dagar från den dag då den nya krediten eller uppladdningen inhandlades. För att undanröja alla tvivel så gäller detta inte det befintliga tillgodohavandet på Kontot före den 5 augusti 2014.

5. Modifiering

5.1 Om driftsförhållandena eller tjänsteorganisationen så kräver kan Lycamobile komma att modifiera Tjänsternas tekniska egenskaper. Kunderna kommer inte att ha rätt till ersättning för något utbyte eller någon ändring av en mobil handenhet som krävs på grund av sådana Nätverksförändringar som påverkar Tjänsten.

6. Frånkoppling

6.1 Lycamobile kan utan förvarning koppla av Kunden helt eller delvis från Tjänsten, om Kundens användning av Tjänsten hotar Nätverkssäkerheten eller –funktionaliteten, viktig social hänsyn eller skydd av tredje part. Vid andra överträdelser från Kundens sida kommer Lycamobile att meddela Kunden om överträdelsen i förväg och ge Kunden en rimlig tid att åtgärda problemet innan Kunden kopplas av.
6.2 Frånkoppling sker utan att Kunden har rätt till ersättning. Frånkopplingen kommer att hävas om Lycamobile beslutar att Kunden har uppfyllt sina skyldigheter. Kunden själv ska stå för eventuella kostnader för frånkoppling och återinkoppling. Avstängning av Tjänsten befriar inte Kunden från sina Avtalsmässga skyldigheter.
6.3 För den händelse att Kunden inte kan möta sina Avtalsmässiga åtaganden, under någon tidsperiod som avses i punkt 6.1, har Lycamobile rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet, i vilket fall alla Kundens anspråk mot Lycamobile kommer att ogiltigförklaras.
6.4 Endera parten kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om en väsentlig överträdelse av Avtalet har gjorts av den andra parten, eller om en månads uppsägningstid har givits till den andra parten.

7. Kundens ansvar

7.1 Kunden får inte använda Tjänsterna för följande aktiviteter:
i otillbörligt, omoraliskt, bedrägligt eller olagligt syfte eller för att sända någon kommunikation eller lagra någon information som är av offensiv, kränkande, oanständig, obscen eller hotfull karaktär;

för att orsaka eller medvetet tillåta andra att orsaka någon olägenhet, irritation eller besvär för Lycamobile eller någon av Lycamobiles Kunder eller andra personer, vilket ska inbegripa användning av Nätverket för att oupphörligt skicka oombedda meddelanden utan rimliga skäl därtill;
i syfte att orsaka skada eller defekt, eller skada driften av Nätverket genom vilket Tjänsterna tillhandahålls; samt
för lagring och spridning av information som inte tillhör Kunden och som kan anses utgöra ett intrång i tredje parts rättigheter, inklusive någon annan persons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter (utan förhandsgodkännande av sådan tredje part).

7.2 Vid köp av ett Lycamobile SIM-kort kan det krävas att Kunden registrerar sig hos Lycamobile, vilket innebär att Kunden kan behöva uppge sina personuppgifter, inklusive namn, adress och födelsedatum etc. Kunden är medveten om att utgivandet av falsk information är en bedräglig handling, och om Lycamobile fastslår att sådana personuppgifter är falska ska Lycamobile ha rätt att säga upp Avtalet utan något ansvar gentemot Kunden.
7.3 Det är Kundens ansvar att meddela Lycamobile om hans/hennes personuppgifter skulle förändras och se till att de uppgifter som Lycamobile innehar är aktuella.

8. Dataskydd och Kundens personuppgifter

8.1 Lycamobile samt andra företag inom företagsgruppen får använda Kundens personuppgifter. Kommunikationsdata och siffror som används av Kunden är lagrade i Lycamobiles register och får behandlas av Lycamobile eller tredje part i eget intresse, i syfte att:
leverera Tjänster;
för administration och kundservice; samt
för information och marknadsföring; för att inom ramen för kundrelationen initiera information och reklamkampanjer som har samband med de Produkter och Tjänster som tillhandahålls av Lycamobile.

8.2 Genom att registrera sig hos Lycamobile samtycker Kunden till att Lycamobile får dela Kunddatan med andra företag inom koncernen, sådana externa bolag som Lycamobile har förtroende för samt noggrant utvalda samarbetspartners. Lycamobile och sådana noggrant utvalda samarbetspartners får kontakta Kunden via post, telefon, e-post eller SMS för att informera Kunden om de varor, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för Kunden. Kunder som inte vill erhålla sådan information rörande reklamkampanjer för de Produkter som tillhandahålls av Lycamobile, eller som inte vill bli kontaktade av Lycamobile i reklamsyfte, kan när som helst begära att kostnadsfritt inkluderas på en lista för detta ändamål. En sådan begäran ska skickas av Kunden till unsubscribe@lycamobile.com

8.3 Genom att registrera sig hos Lycamobile samtycker Kunden till att Lycamobile får överföra Kundens personuppgifter till länder som inte har samma dataskyddsnivå som Förenade kungariket, om detta skulle vara nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna.

8.4 Lycamobile kommer alltid att använda och behandla Kundens personuppgifter i enlighet med den svenska dataskyddslagstiftningen, som ibland kan komma att ändras.

8.5 Lycamobile ska tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som innehas av Lycamobile till Kunden om Kunden begär sådan information, förutsatt att Kunden betalar den nominella administrationsavgiften.

9. Lycamobiles ansvar

9.1 Lycamobile har inget som helst ansvar avseende Lycamobile SIM-kort, Lycamobile Flerfunktionell kuponger eller tillhandahållandet av andra Tjänster än de som anges i Avtalet.
9.2 Lycamobile är inte ansvarig för eventuella skador eller förluster till följd av innehållet i de samtal eller SMS som skickas eller tas emot av Kunden.
9.3 Lycamobile ska inte hållas ansvarig för skador till följd av inblandning av en tredje part, inklusive statliga, tillsyns- eller förvaltningsorgan.
9.4 Lycamobile ska under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta eller immateriella skador eller extra kostnader, förlust av inkomst eller vinst, förlust av kunder, förlust eller skada av data eller förlust av avtal.
9.5 Lycamobile har inte några skyldighet eller något ansvar i händelse av förlust, stöld eller Lycamobile Kunders falska eller felaktiga användning av Lycamobiles SIM-kort. Lycamobile är dessutom inte skyldig att återbetala någon kredit som har använts av Lycamobile-kunder eller någon annan person, om Kunden har förlorat kontrollen över sitt SIM-kort och har underlåtit att anmäla detta till Lycamobile. Lycamobile ska dessutom inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänster som är kopplade till ett Lycamobile SIM-kort.
9.6 Lycamobiles ansvar gentemot Kund ska maximalt begränsas till det högsta sammanlagda beloppet (inklusive juridiska kostnader och andra kostnader) om tiotusen svenska kronor (10 000 kronor) per skadeanmälan/uppsättning relaterade skadeanmälningar.
9.7 Om Kunden lider skada eller förlust ska Kunden så fort som möjligt skriftligen meddela Lycamobile därom, åtminstone fyra (4) veckor efter skadans upptäckt. Skador som inte har rapporterats till Lycamobile inom denna tidsperiod kommer inte att ersättas. Denna tidsperiod ska inte gälla för en Kund (en fysisk person som inte agerar på ämbetets eller på ett företags vägnar) om Kunden argumenterar att han/hon inte skäligen kunde ha förväntats meddela Lycamobile inom denna tidsrymd.
9.8 Lycamobile är inte tvungen att fullgöra sina förpliktelser eller tillhandahålla Tjänster på grund av någon Force Majeure-händelse, dvs faktorer utom dess kontroll, inklusive men ej begränsat till övermäktiga omständigheter, strejker, tredje parts försummelse eller misslyckande, krig, statliga åtgärder eller någon handling eller något beslut som tagits av en behörig domstol.
9.9 Lycamobile ansvarar inte för några inköp, antingen fysiska eller elektroniska, som gjorts av Kunden från någon plats som rekommenderats eller omdirigerats av Lycamobile.

10. Kundens ansvar

10.1 Kunden är ansvarig för sådana skador som åsamkas Lycamobile eller tredje part genom användning eller missbruk av ett Lycamobile SIM-kort eller en Lycamobil påfyllnadskupong av vilken person som helst eller på vilken mobil handenhet som helst, även i händelse av förlust och stöld. Kunden ska ersätta Lycamobile för eventuella skador som han/hon åsamkat, inklusive mindre fel.
10.2 I händelse av förlust eller stöld av ett Lycamobile SIM-kort åligger det Kunden att så snart som möjligt meddela Lycamobile därom och förhindra att någon annan person eventuellt använder SIM-kortet. Kunden står ensam ansvarig för SIM-kortet och får inte göra något anspråk på ersättning för förlust eller stöld av SIM-kortet från Lycamobile.

11. Ändringar

11.1 Lycamobile förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor utan förvarning (förutom betydande negativa förändringar som kräver en månads förvarning). Lycamobile strävar dessutom efter bästa förmåga att säkerställa att innehållet i detta dokument är korrekt, men påtar sig inget ansvar för eventuella fel, försummelser eller missförstånd.
11.2 Tariffer och faktureringsvillkor för Tjänsterna kan ändras utan föregående meddelande (förutom betydande negativa förändringar som kräver en månads förvarning). Detta kan bero på omständigheter utanför Lycamobiles kontroll, till exempel förändringar av de grossistpriser som tas ut av utomstående leverantörer.
11.3 Eventuella förändringar av punkt 11.1 och 11.2 ska läggas ut på Lycamobiles webbplats. Det är Kundens ansvar att regelbundet kontrollera Lycamobiles hemsida för eventuella förändringar som påverkar Tjänsterna och deras användning. Genom fortsatt användning av Tjänsterna, efter det att Lycamobile har gjort någon förändring av punkt 11.1 och 11.2 ovan, samtycker Kunden till dessa förändringar. Om en Kund inte instämmer med någon av dessa förändringar behöver Kunden inte fortsätta att fylla på kontot för sitt Lycamobile SIM-kort.
11.4 Lycamobile har rätt att överlåta någon eller alla sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part.

12. Klagomål, Tvister och Tillämplig lag

12.1 Eventuella klagomål eller tvister om tillhandahållandet av Tjänsten mellan Kunden, i egenskap av fysisk person som inte agerar professionellt på ett företags vägnar, och Lycamobile måste först tas upp med Lycamobiles Kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.
11.2 Underlåtenhet av antingen Lycamobile eller Kunden att upprätthålla sina rättigheter enligt detta Avtal ska inte hindra Lycamobile eller Kunden (i förekommande fall) från att vidta ytterligare åtgärder.
11.3 Avtalet regleras av svensk lag inom ramen för svenska domstolars exklusiva jurisdiktion.

Other Services

Tillgängliga från

Prenumerera på våra nyhetsbrev Få viktiga uppdateringar, erbjudanden och mer