Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Användning av denna webbplats

Genom att använda denna hemsida godkänner du uttryckligen att användningen sker på egen risk. Lyca Mobile strävar efter att tillhandahålla en tjänst av högsta kvalitet, men kan inte garantera att vår tjänst är oavbruten eller felfri, eller att den valda tjänsten når den avsedda mottagaren.

Lyca Mobile tillhandahåller denna hemsida och dess innehåll på "som det är"-basis och ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, med avseende på denna hemsida eller dess drift, innehåll, produkter eller tjänster.

Lyca Mobile Limited garanterar inte att informationen på denna hemsida är korrekt, aktuell eller fullständig och vi avstår från alla garantier, inklusive men inte begränsade till garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag.

Under inga omständigheter är Lyca Mobile ansvarig gentemot dig eller någon annan person eller enhet på något sätt (inklusive vårdslöshet) för skador av något slag som härrör från användningen av denna hemsida, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, faktiska, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följder skador, förlorade inkomster, intäkter eller vinster, förlorade eller skadade data, eller annan kommersiell eller ekonomisk förlust, som härrör från din användning av eller oförmåga att använda denna hemsida, även om Lyca Mobile har informerats om möjligheten till sådana skador eller sådana skador är förutsebara. Genom att använda denna hemsida godkänner du att denna begränsning gäller alla tjänster, innehåll och varor som är tillgängliga via denna hemsida. I händelse av att tillämplig lag inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar eller skador, samtycker du till att Lyca Mobile totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och åtgärdsorsaker av något slag inte överstiger eventuellt belopp du har betalat Lyca Mobile för varor eller tjänster som köpts från denna hemsida.

Alla hypertextlänkar till andra hemsidor tillhandahålls endast för enkelhets skull, och Lyca Mobile tar inget ansvar för innehållet på de andra hemsidorna som är länkade eller för produkter eller tjänster som annonseras eller säljs på dessa hemsidor.

Andra tjänster